RODO

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Drogi Kliencie,

w dniu 25 maja 2018r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). W związku z tym faktem, przygotowaliśmy dla Ciebie informację, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i jakie masz prawa wynikające z nowych przepisów.

 

 

Administratorem przekazanych danych osobowych jest firma 2JeST Biznes i Edukacja Jarosław Stęplewski z siedzibą w Zamościu, ul. Piłsudskiego 27A/108, tel. 693075920

I.  Podstawę prawną przetwarzania przekazanych danych osobowych stanowi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.(art.6 ust.1, dalej zwanego RODO)

II. Cel przetwarzania danych osobowych:

          Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

   a.  realizacji zapisów umowy,

   b.  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

   c.   przekazywania informacji, ofert i marketingu produktów i usług własnych,

   d.  dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

III. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej może być wymogiem wynikającym z przepisów prawa; odmowa ich podania może być zatem równoznaczna z brakiem możliwości nawiązania współpracy biznesowej, zatrudnienia lub innej formy działania.

IV. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem.

V. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:

   a.  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

   b.   prawo sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

   c.   prawo żądania od Administratora usunięcia danych, jeżeli dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,

   d.  prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość przekazanych danych (w sytuacji stwierdzenia nieprawidłowości danych) lub dochodzenia roszczeń,

   e.  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,

   f.   prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

  g.   prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

VI. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z odrębnych przepisów. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu zakończenia współpracy lub jej odwołania/cofnięcia.